ALGEMENE VOORWAARDEN
De partijen

Kris WILLOCX, met zetel te 1785 Merchtem Koeweidestraat 48/0011 en ondernemingsnummer 0831.477.961, is advocaat aan de Balie van Brussel (Nederlandse Orde) en onderworpen aan de wetten, gewoonten en deontologische regels die het beroep van advocaat beheersen. Bij de opening van het dossier maakt de cliënt zijn identiteit kenbaar aan Kris WILLOCX en hij/zij zal Kris WILLOCX inlichten over elke wijziging van de medegedeelde gegevens.

Het contract

Door het toevertrouwen van een dossier of door het verzoek tot consultatie gaat de cliënt een contract aan met Kris WILLOCX en wordt hij/zij geacht de algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.  Eventuele strijdige algemene voorwaarden uitgaande van de cliënt zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande, schriftelijke aanvaarding door Kris WILLOCX.

De instructies aan Kris WILLOCX kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Kris WILLOCX verbindt zich ertoe een zo optimaal mogelijk resultaat na te streven, in overeenstemming met de objectieven van de cliënt en de cliënt nauwgezet ingelicht te houden over de evolutie van het dossier. De cliënt verbindt zich ertoe Kris WILLOCX alle informatie over te maken die nuttig is voor de evolutie van de zaak. De cliënt verbindt zich ertoe de kosten en erelonen van Kris WILLOCX te betalen.

Externe werking

Kris WILLOCX is niet verantwoordelijkheid voor de toevertrouwde zaak, wanneer er beroep wordt gedaan op externe medewerkers.

Erelonen en kosten

Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, hanteert Kris WILLOCX een tweevoudig ereloontarief voor alle door het kantoor geleverde prestaties, voor intellectuele prestaties en voor algemene prestaties. Een coëfficiënt van + (x 0.5) wordt toegepast op de geleverde prestaties ingeval van hoogdringendheid of resultaat conform aan het objectief. Het resultaat wordt geacht definitief te zijn na uitputting van de gewone rechtsmiddelen. In geval van cassatie en indien de tussenkomst wordt verdergezet, komt een nieuwe overeenkomst tot stand. Kris WILLOCX behoudt zich het recht voor een provisie te vragen voorafgaandelijk aan de levering van diensten. De kosten worden als volgt gefactureerd (tarieven op 1 januari 2014):

Opening dossier : 50€
Sluiting en archivage dossier : 25€
Kopies/blad : 0.35€
Stukkendossier : 15€
Correspondentie : 10€
Verplaatsing/km : 0.40€

Ieder jaar worden de tarieven geïndexeerd. De toepasselijke tarieven zijn beschikbaar op de website www.willocx.biz
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW.

Betalingsvoorwaarden

Bij de aanvang van het dossier zal de cliënt een provisie worden aangerekend, die contant betaalbaar is. Alle prestaties worden bijgehouden op elektronische timesheets welke op ieder ogenblik en op eenvoudig verzoek consulteerbaar zijn. Op regelmatige tijdstippen worden afrekeningen overgemaakt. Deze tussentijdse staten zijn betaalbaar uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 (betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties), te rekenen vanaf factuurdatum, alsmede een bijkomende vergoeding voor invorderingskosten (welke minstens 15% van het factuurbedrag bedraagt en met een minimum van 100 EUR). Betalingskosten zijn voor rekening van de cliënt. Iedere reclamatie met betrekking tot de factuur moet aan Kris WILLOCX gericht worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn. In geval één ereloon- of provisiestaat onbetaald blijft, worden alle eventueel zelfs nog niet vervallen ereloon- of provisiestaten onmiddellijk en integraal opeisbaar. Kris WILLOCX is gerechtigd de prestaties stop te zetten in geval van niet-betaling na herinnering.

Stukken en archivering

De cliënt wordt uitgenodigd geen originele stukken aan Kris WILLOCX over te maken. Na afsluiting van het dossier en indien het niet door de cliënt wordt opgehaald wordt het gearchiveerd door Kris WILLOCX gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de afsluiting. Na die datum zal het dossier zonder verwittiging worden vernietigd tenzij schriftelijk andersluidend verzoek van de cliënt, voor afloop van de periode van 5 jaar.

Aansprakelijkheid

Kris WILLOCX is verzekerd voor haar professionele aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Kris WILLOCX wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de polis. Op schriftelijk verzoek van de cliënt, kan het bedrag van deze dekking verhoogd worden waarbij dan de bijzondere modaliteiten hiervan door partijen worden overeengekomen. De cliënt vrijwaart Kris WILLOCX alsmede alle advocaten die deel uitmaken van het kantoor of de advocaten die voor rekening van Kris WILLOCX werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door Kris WILLOCX voor rekening van de cliënt, tenzij in geval van zware fout vanwege Kris WILLOCX.

Geschillen

De contractrelatie tussen Kris WILLOCX en de cliënt is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van onenigheid zullen partijen steeds in eerste instantie een minnelijke schikking nastreven. Zo deze niet zou lukken, zijn slechts de Rechtbanken van Brussel bevoegd, behoudens de eventuele bevoegdheid van de deontologische en tuchtoverheden.  Kris WILLOCX heeft tevens het recht om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt.